dimanche 30 juin 2013

انتشار کتاب : نویسه شناسی و ریخت شناسی صفتها


کتاب «تحلیل نویسه شناسانه و ریخت شناسانۀ صفتها»
Étude  graphémologique et morphologique des adjectifs
 
 اثر دکتر محسن حافظیان به زبان فرانسه، در انتشارات آکادمیک فرانسه زبان (PAF) در ماه دسامبر 2012 به چاپ رسیده است.

این اثر که در چهارچوب نظری «دستور همگن ساختاری»
(Grammaire homologique structurale)
نوشته شده است به روند شکل گیری صفتهای مشتق می پردازد. واژه­های مورد بررسی از گردایه­ ای (Corpus) بالغ بر 4000 صفت (فارسی و فرانسه) تشکیل شده است. گام نخست این تحلیل، تحلیل داده های زبانی در دو سطح بیان نوشتاری (écrite expression ) و معنایی (contenu) واژگان است. در هر دو سطح، داده های یادشده در دو رویکرد توزیعی و کارکردی بررسی شده اند. روش کار بدین گونه بوده است که نخست واحدهای بنیادین هر یک از دو سطح، یعنی نویسه (Graphe  (  و واژک ) Morphe )، از راه تحلیل توزیعی بازشناخته شده اند. در گام بعدی، توزیع این واحدهای بنیادین را در کل داده های گردآیه و جایگاهشان در ساختارهای صوری چون هجاها و ساخت کلی واژگان بررسی شده اند. مرحلۀ بعدی، پرداختن به نقش هر گروه از واحدهای بنیادین در ساختار ریخت شناسانۀ واژگان بوده است و نقشی که هر کدام در بیان معنای واژگان در ساختارهای معین بر دوش دارند. مقایسۀ داده های زبانی فارسی و فرانسه و رفتاری که هر کدام از واحدهای بنیادین در درون ساختار نهایی این داده ها، هم در سطح بیان و هم در سطح معنایی، دارند پایان یخش این تحلیل بوده است. یادآوری شود که در پایان کتاب، گردآیۀ کامل واژگان فارسی با ترجمۀ فرانسۀ آن آورده شده است.


لینک برای سفارش کتاب


اطلاعات کتابنامه ای
Hafezian, M (2012), Étude  graphémologique et morphologique des adjectifs, Étude graphémologique et morphologique des adjectifs: Une analyse contrastive du parsan et du français, PPresses Académiques Francophones, Saarbrücken. 356 p.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire